ΑΔΑ: Β4167ΛΡ-Μ2Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18ο /4-7-2012
ΑΠΟΦΑΣΗ 657/2012

ΘΕΜΑ: 62ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Λάρισας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νούσιος Κων/νος
2. Λέμας Ευάγγελος
3. Μαμάρα Μαρία
4. Μπάρδας Κων/νος
5. Καλτσογιάννης Γεώργιος
6. Τσιάρας Αθανάσιος (αναπληρωματικό μέλος)
7. Αλεξάκος Φώτιος
8. Μπούτας Ευάγγελος
Συνήλθε στις 4 Ιουλίου 2012 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Τετάρτη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 1370/29-6-2012 του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ.Αγοραστός Κων/νος Περιφερειάρχης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 62ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Η Εισηγήτρια του θέματος αυτού κ. Καραλαριώτου Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ’αριθμ.3807/13- 6-2012 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Λάρισας τα κατωτέρω:

Έχοντας υπόψη:
1) Tις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2) Τις διατάξεις του Π.Δ./τος 129/2010 (ΦΕΚ 222/27-12-2010/τ.Α’) Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας.
3) Την αριθμ.1/3-1-2011 (ΦΕΚ 3/5-1-2011/τ.Β’) απόφαση Περιφερειάρχη Λάρισας «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στην Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας».
4) Την παρ. Η 11-19,άρθρο 186, Ν.3852/2010 του Ν.3252/2010 περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
5) H δαπάνη των εκδηλώσεων θα καλυφθεί από την πίστωση που προβλέφθηκε στον ΚΑΕ 9899 και Φορέα 071 στον Προϋπολογισμό 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας που είναι 500.000 ευρώ.

Εισηγούμαστε να εγκριθούν οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Νομό μας:

1) ΑΡΑΔΟΣΙΒΙΑ 2012 στη Γαλανόβρυση Ελασσόνας του Νομού Λάρισας στις 25 & 26 Αυγούστου 2012 που θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο Νομό Λάρισας (Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας –Αγροτικό Εθνογραφικό Μουσείο Αραδοσιβίων Ελασσόνας).
Στα πλαίσια του 18ου Διεθνούς Μουσικοχορευτικού Φεστιβάλ που πραγματοποιείται κάθε χρόνο θα συμμετέχουν 25 καλλιτέχνες του διεθνούς Φολκλορικού συγκροτήματος “NEFTOHIMK” από το Μπουργκάς (Πύργος) Βουλγαρίας και του καταπληκτικού μουσικού συγκροτήματος Los del Sur (εκείνοι του Νότου) του Περού, που αποτελείται από 4-5 μουσικούς καθώς και ενός ελληνικού συγκροτήματος από την Αθήνα. Σκοπός των μουσικοχορευτικών αυτών εκδηλώσεων είναι την τόνωση του μικρού χωριού που το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου κατοικείται από ελάχιστους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, να φέρει πιο κοντά τους ανθρώπους που ζουν μακριά από τον τόπο καταγωγής τους και γενικότερα να δώσει την ευκαιρία να δουν κα να γνωρίσουν τις ομορφιές του χωριού και της ευρύτερης περιοχής και την διατήρηση των ηθών και των εθίμων της περιοχής. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα
Λάρισας και το Αγροτικό Εθνογραφικό Μουσείο Αραδοσιβίων Ελασσόνας. Οι δαπάνες που θα αναλάβει η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας είναι οι εξής:

Συμμετοχή Π.Ε.Λάρισας 2000 ευρώ

Έντυπο Υλικό 1500 ευρώ
Ηχητική κάλυψη 500 ευρώ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 »περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής» την υπ’αριθμ. 1/7-1-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΄΄περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας΄΄ την υπ’αριθμ.3243/17-11-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής και μετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Την συμμετοχή 2.000 ευρώ της Π.Ε. Λάρισας για τα ΑΡΑΔΟΣΙΒΙΑ 2012 στη Γαλανόβρυση Ελασσόνας του Νομού Λάρισας στις 25 & 26 Αυγούστου 2012.

Η δαπάνη των εκδηλώσεων θα καλυφθεί από την πίστωση που προβλέφθηκε στον ΚΑΕ 9899 και Φορέα 071 στον Προϋπολογισμό 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας που είναι 500.000 ευρώ.
Λευκό ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μπούτας.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 657

 

Λάρισα 4/7/2012

Ο Πρόεδρος της επιτροπής
Αγοραστός Κων/νος

Η Γραμματέας της επιτροπής
Παππά Αικατερίνη

Τα μέλη της επιτροπής
Νούσιος Κων/νος
Λέμας Ευάγγελος
Μαμάρα Μαρία
Μπάρδας Κων/νος
Καλτσογιάννης Γεώργιος
Τσιάρας Αθανάσιος
Αλεξάκος Φώτιος
Μπούτας Ευάγγελος

Advertisements