ΑΔΑ: Β4Β77ΛΡ-84Ω

Λάρισα, 30-03-2012
Αριθ. Πρωτ. ΔΑ/ Φ.4/1777
ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο
ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 41110
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Παππά Ειρήνη
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2413 506384

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010, τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/27-12-2010 (ΦΕΚ 222/27-12-2010 τ. Α΄) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας»
3) Την υπ’ αριθ. 129287/10-11-2011 απόφαση (ΦΕΚ 2769/02-12-2011 τ. Β΄) της Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας», καθώς και το υπ’ αριθ. 5181/17-01-2012 διευκρινιστικό αυτής έγγραφο.
4) Την υπ’ αριθ. 4818/22-03-2012 θετική εισήγηση του Δ/ντη Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας.
5) Tο αντίγραφο της υπ’ αριθ. 34/16-03-2012 πράξης του συλλόγου των καθηγητών του Γυμνασίου Γιάννουλης Ν. Λάρισας στην οποία περιλαμβάνεται και το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Λαογραφικό Μουσείο Τσαριτσάνης και στο Εθνογραφικό – Λαογραφικό Μουσείο Αραδοσιβίων, στα πλαίσια εγκεκριμένου πολιτιστικού προγράμματος με θέμα «Ήθη και έθιμα στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας».
6) Την υπ’ αριθ. 102/21-03-2012 βεβαίωση του Δ/ντή του Γυμνασίου Γιάννουλης Ν. Λάρισας για τη συμμετοχή των μαθητών της Β΄ τάξης (τμήματα Β1 & Β3) του σχολείου, στην εκπαιδευτική επίσκεψη, στις 02-04-2012
7) Το υπ’ αριθ. 11892/21-12-2011 έγγραφο Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας με το οποίο εγκρίνονται τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Αγωγής & Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος 2011-2012
8) Την υπ’ αριθ. 1/03-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με την οποία ανατέθηκαν τομείς αρμοδιοτήτων στην Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Λάρισας.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Β΄ τάξης (τμήματα Β1 & Β3) του Γυμνασίου Γιάννουλης Ν. Λάρισας, μετά των συνοδών καθηγητών τους (χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο), στις 02-04-2012, ημέρα Δευτέρα, στο Λαογραφικό Μουσείο Τσαριτσάνης και στο Εθνογραφικό – Λαογραφικό Μουσείο Αραδοσιβίων, στα πλαίσια εγκεκριμένου πολιτιστικού προγράμματος με θέμα «Ήθη και έθιμα στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας».
Η έγκριση αυτή προϋποθέτει την τήρηση όλων των σχετικών μέτρων και περιορισμών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. Λάρισας

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1) Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας
2) Γυμνάσιο Γιάννουλης Ν. Λάρισας (Διά της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας)
3) Εσωτερική διανομή : Τμήμα 4ο

Advertisements