ΑΔΑ: Β4ΛΧ7ΛΡ-Υ1Η

Λάρισα 28/6/2012
Λάρισα Αρ. Πρωτ. 3021

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Πληροφορίες: Μ. Γαβριά
Ταχ. Διεύθυνση: Σωκράτους 111,
Ταχ. Κώδικας : 41336
Τηλέφωνο: 2413-505151
Fax 2410-287408
E-mail mgavria@mou.gr

Θέμα :
Βεβαίωση Ολοκλήρωσης και Λειτουργίας του έργου «Εθνογραφικό – Λαογραφικό Μουσείο Αραδοσιβίων»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
 Του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου της Ε.Ε. περί γενικών διατάξεων για τα Aιαρθρωτικά Ταμεία
 Του Κανονισμού (ΕΚ) 1685/2000 της Επιτροπής για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από τα Aιαρθρωτικά Ταμεία όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 448/04 και ισχύει.
 Του Κανονισμού (ΕΚ) 438/2001 της Επιτροπής για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσεων των Aιαρθρωτικών Ταμείων, ο οποίος τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 2355/202 και ισχύει.
 Του Κανονισμού (ΕΚ) 448/2001 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία διενέργειας δημοσιονομικών διορθώσεων στην παρέμβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των Aιαρθρωτικών Ταμείων.
 Του Κανονισμού (ΕΚ) 1783/99 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.)
 Του Κανονισμού (ΕΚ) 1257/1999 της Ε.Ε. σχετικά με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων ( Ε.Γ.Τ.Π.Ε. ), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 448/2004 και ισχύει.
2. Το Νόμο 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» όπως κάθε φορά ισχύει.
3. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε(2001) 809/9-4-2001 για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας.
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 41545/Γ΄ ΚΠΣ/280ΚΥΑ/08.12.2000 (ΦΕΚ Β 1501) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, για την Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με τίτλο «Υπηρεσία Aιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας», η οποία μετονομάστηκε σε «Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας»,

5. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010).

6. Την υπ’ αρ. 76/2010 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας με την οποία ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 01-01-2011 έως και 31-08-2014.
7. Την με Α.Π 8544/Γ΄ ΠΕΠ/4.8.2005 Απόφαση Ένταξης της πράξης στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2000-2006 και τις τροποποιήσεις της.
8. Τα υποβληθέντα από τον Τελικό Aικαιούχο, Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών της Πράξης, τα Τριμηνιαία/Εξαμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης και τους επιτόπιους ελέγχους της Πράξης από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
9. Την Τελική Έκθεση Εκτέλεσης του Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-2006 στην οποία το υπόψη έργο περιλαμβάνεται ως Ημιτελές
10. Το με Α.Π. 25655/Α.Πλ.3269/8-6-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ «Ολοκλήρωση Διαδικασιών κλεισίματος Επιχειρησιακών Προγραμμάτων περιόδου 2000-2006»
11. Το με Α.Π. 3738/Α.Πλ.404/26-1-2012 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ «Κλείσιμο Ημιτελών έργων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων περιόδου 2000-2006»
12. Την με αρ. πρωτ. 22008/21.6.2012 Aήλωση Ολοκλήρωσης της Πράξης του Τελικού Aικαιούχου.

Βεβαιώνει

την ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου: «Εθνογραφικό – Λαογραφικό Μουσείο Αραδοσιβίων» με κωδικό ΟΠΣ 101038, συνολικού κόστους 146.781,51€, συνολικής επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης 146.781,51 ευρώ και ποσού Κοινοτικής Συνδρομής 117.425,21 ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2000-2006.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κοινοποίηση
1. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Γεν. Aνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειακής Πολιτικής & Aημοσίων Επενδύσεων
 Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
Νίκης 5 – 7, 101 80 Αθήνα
 Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
Νίκης 5 – 7, 101 80 Αθήνα
 Αρχή Πιστοποίησης
Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, 105 57 Αθήνα
2. ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Εσωτερική Διανομή: Μονάδες Α’, Β’

Advertisements